تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۸ | 9:48 | نویسنده : محمد رضا خرم
سازمان سنجش هنوز هیچ منبع یا منابع مشخصی را برای کنکور اختصاصی زبان ارائه نکرده است، اما منابع زیر به طور پیشنهادی  جهت داوطلبان عزیز معرفی می گردد.

1. Man and his World

2. Select Reading (beginner and intermediate جلد )

3. Expanding Reading Skills (intermediate جلد )

4. Developing Reading Skills (intermediate جلد )

5. English Vocabulary in Use (pre-intermediate & intermediateجلد )

6. Bridging the Gap ( چاپ سازمان سنجش)

7. English Sentence Structure (ESS)

8. An A-Z to English Grammar and Usage

9. English Grammar in Use

10. Practical English Usage

 11. HeadWay books

12. English for High School Students (Cambrige Publications)

۱۳.English Idioms in use  • قیمت گوشی
  • خنجر